پریسا نجفی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

پریسا نجفی
نام کاربری: Parisa
تاریخ عضویت: 1397/01/26
امتیاز کاربر: 2135
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود