نجمه سادات عاملی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نجمه سادات عاملی
نام کاربری: Najmehameli
تاریخ عضویت: 1397/05/03
امتیاز کاربر: 14526
تعداد افراد دنبال کننده: 9

من کی ام

آموزش دیدن و آموزش دادن یکی از علاقه مندی های من در این جهان است . چون بر این باورم که همه چیز را همه گان دانند و برای اینکه بدانم باید جستجو کنم و بیابم .

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود