نجمه سادات عاملی-بیشتر از یک نفر
نجمه سادات عاملی
نام کاربری: Najmehameli
تاریخ عضویت: 1397/05/03
امتیاز کاربر: 14050
تعداد افراد دنبال کننده: 13

Najmehameli بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

آموزش دیدن و آموزش دادن یکی از علاقه مندی های من در این جهان است . چون بر این باورم که همه چیز را همه گان دانند و برای اینکه بدانم باید جستجو کنم و بیابم .

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود