نغمه الیاسی فرد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نغمه الیاسی فرد
نام کاربری: Naghmehelyasifard
تاریخ عضویت: 1397/03/11
امتیاز کاربر: 9040
تعداد افراد دنبال کننده: 10

من کی ام

مدرس نبوغ مالی کودکان و نوجوانان روانشناسی فروش مدرس بهره وری سازمانی