فریده نوروزی شهری | بیشتر از یک نفر
فریده نوروزی شهری
نام کاربری: FarNSh
تاریخ عضویت: 1397/02/26
امتیاز کاربر: 804,910
تعداد افراد دنبال کننده: 199
همدان

من کی ام

I'm a doctor in PhytoPhysiology

Phyto Physiologist (Ph.D.)

More Than One (+1) Botanist

Phyto Biochemistry Lover

Plant Scientist

Inventor

BookWorm

Crazy Plant Lady

Pilates & Yoga Lover
با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود