بهنام زرکش-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

بهنام زرکش
نام کاربری: BEHNAMZARKESH
تاریخ عضویت: 1397/03/19
امتیاز کاربر: 5870
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

جوانی بیست ساله، در پی یافتن معنای زندگی ... همین!

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود