امیر حسین سمیع-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: Ahsamie
تاریخ عضویت: 1397/09/21
امتیاز کاربر: 2278
تعداد افراد دنبال کننده: 2

Ahsamie تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود