کریم احسنی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

کریم احسنی
نام کاربری: 14510545
تاریخ عضویت: 1397/12/16
امتیاز کاربر: 48266
تعداد افراد دنبال کننده: 14

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود