راضیه منشئی-بیشتر از یک نفر
راضیه منشئی
نام کاربری: 1290354316
تاریخ عضویت: 1397/05/27
امتیاز کاربر: 12863
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

کارشناس ارشد مهندسی شیمی فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم و از زمان فارغ التحصیلی یعنی سال 86 در دانشگاههای مختلف بصورت حق التدریس مشغول تدریس هستم...

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود