عبدالرسول زمانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عبدالرسول زمانی
نام کاربری: 09177824945
تاریخ عضویت: 1397/01/18
امتیاز کاربر: 5282
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

مهندس عمران /مدیر عامل شرکت شخصی خودم /طراحی و نظارت ساختمان/آموزش های تخصصی عمران/استان فارس شهرستان لامرد.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود