محمدرضا اخلاقی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمدرضا اخلاقی
نام کاربری: 09122312169
تاریخ عضویت: 1397/05/24
امتیاز کاربر: 9119
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود