هنر جذابیت چیست -بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

هنر جذابیت چیست

هنر جذابیت چیست

سیاوش تاج منش 31 اردیبهشت 98 143 1

-1

براساس نظر استفان کاوی داشتن نگرش درونی و خلقیات و اخلاقی بودن رفتار باعث جذابیت می شود.

تعداد نظرات : 0

    سوالات مرتبط