به نطر شما تقلید صدا و استفاده از حرکات بدن شخصیت های محبوب

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

به نطر شما تقلید صدا و استفاده از حرکات بدن شخصیت های محبوب سینما مثل

به نطر شما تقلید صدا و استفاده از حرکات بدن شخصیت های محبوب سینما مثل جوکر و ... در سخنرانی موجب القای حس خوب در مخاطب خواهد شد یا خیر ؟

علی اکبر سلیمی 05 فروردین 98 151 0

تا این لحظه پاسخی داده نشده است

سوالات مرتبط