چطوری دوست پیدا کنم؟-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

چطوری دوست پیدا کنم؟

چطوری دوست پیدا کنم؟

19 دی 97 108 1

0

چه سوالی پرکاربردی پرسیدید.برای یافتن دوست جدید،لازم است که با آدم های تازه سرصحبت را باز کنیم.برای باز کردن سرصحبت یک مقاله نوشته ام که شما را به خواندن آن دعوت می کنم:

http://motamedpooya.com/howtosmalltalk/

نمایش نظرات