قبل از ازدواج چه مهارت هایی رو باید یاد بگیرم؟-بیشتر از یک ن

مدرسه استادی

دوره حضوری بلند مدت مدرسه استادی

قبل از ازدواج چه مهارت هایی رو باید یاد بگیرم؟

ارش حمیدپور 19 دی 97 25 1

0

یکی از مهارت های لازم دوست داشتن خود و احترام گذاشتن به خود است.

اینکه خودمان را دوست داشته باشیم و به خود احترام بگذاریم مقدمه ای است برای دوست داشتن سالم دیگران و احترام گذاشتن به عقاید دیگران که بسیار مهم است.

نمایش نظرات

    سوالات مرتبط