برای تقویت حافظه چیکار کنم؟-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

برای تقویت حافظه چیکار کنم؟

برای تقویت حافظه چیکار کنم؟

19 دی 97 111 2

0

یکی از راه ها، کتاب خواندن و تعریف آموخته ها برای دیگران است.

نمایش نظرات

    0

    برای تقویت حافظه گاهی کارهای روزمره خودت رو با دست چپتون انجام بدید و اینکه مطالعه کردن  فراموش نکنید 

    مانا باشید 

    نمایش نظرات