احتیاج به راهنمایی دوستانه-بیشتر از یک نفر

احتیاج به راهنمایی دوستانه

من متن های انگیزشی خوبی مینویسم تو اجراش هم نسبتا خوب عمل میکنماما نمیدونم باید چه طور دیده شم درسته نیاز به تمرین و یادگیری بیشتر دارم اما استعداد خوبی دارم

0

در کجاها می خواهید دیده شوید؟ تحت چه عنوانی می خواهید دیده شوید؟

تعداد نظرات : 0