کفشهای سوراخ-بیشتر از یک نفر

کفشهای سوراخ

کفشهایم سوراخ است.برای شما چطور؟ معمایی در پس این جمله هست. جوابش چیست؟ ادراک شما چه می گوید؟

وحید نوعی باهوش 13 آبان 98 77 0
# بیشتر از یک نفر # چالش # تمرین # مغز # طرز_فکر

تا این لحظه پاسخی داده نشده است

سوالات مرتبط