گیجی-بیشتر از یک نفر

گیجی

در مورد مسائل مشاوره ای هم پاسخ گوهستین یا اینکه فقط مهارتها و سمینارها و کتاب و مقالات ؟!

زهرا اخوان ورنوسفادرانی 10 شهریور 98 386 1
  گزارش تخلف

0


تعداد نظرات : 0