سوال درمورد کتاب هنرسخنرانی ازاستفن ای.لوکاس-بیشتر از یک نفر

سوال درمورد کتاب هنرسخنرانی ازاستفن ای.لوکاس

سخنرانی معمولا محدودیتهای سخت زبانی رابرگوینده تحمیل میکند. منظورازمحدودیتهای سخت زبانی یعنی چی؟

اکرم طالبیان 06 شهریور 98 378 1
  گزارش تخلف

0

یعنی قلنبه سلنبه حرف زدن!

همین کاری که مترجم عزیز با این کتاب کرده!

تعداد نظرات : 0