نیروی انسانی-بیشتر از یک نفر
رونمایی از مهم ترین محصول "بیشتر از یک نفر"