معرفی کتاب-بیشتر از یک نفر

شهامت

اعتماد به نفس، رفع خجولی و کم حرفی