کنترل کنترل-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

کنترل کنترل

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود