غیر حضوری-بیشتر از یک نفر

شهامت

اعتماد به نفس، رفع خجولی و کم حرفی

غیر حضوری

شهامت: اعتماد به نفس ، رفع خجولی و کم حرفی

شهامت: اعتماد به نفس ، رفع خجولی و کم حرفی

  1,522,000 تومان   290,000 تومان

نیلوفر مرداب

نیلوفر مرداب

  تومان

غیر حضوری

مدیریت ترس و استرس از سخنرانی

مدیریت ترس و استرس از سخنرانی

  34,800 تومان

غیر حضوری

فیلم سمینار سفرنامه سیستم‌های آموزشی 5 کشور

فیلم سمینار سفرنامه سیستم‌های آموزشی 5 کشور

  تومان

غیر حضوری

شناخت رسالت فردی

شناخت رسالت فردی

  200,000 تومان

غیر حضوری

دوره غیرحضوری و صوتی کپسول حافظه

دوره غیرحضوری و صوتی کپسول حافظه

  59,000 تومان   29,000 تومان

انعطاف پذیری عصبی در زندگی و کار

انعطاف پذیری عصبی در زندگی و کار

  140,000 تومان   69,000 تومان

شروع، پایان و پیکربندی سخنرانی

شروع، پایان و پیکربندی سخنرانی

  69,000 تومان

غیر حضوری

فیلم سمینار حل تعارض و اختلاف در زندگی و کار

فیلم سمینار حل تعارض و اختلاف در زندگی و کار

  99,000 تومان

بسته غیر حضوری و تصویری جامع آموزش سخنرانی و فن بیان

بسته غیر حضوری و تصویری جامع آموزش سخنرانی و فن بیان

  990,000 تومان   540,000 تومان

غیر حضوری

دوره غیر حضوری و تصویری مهارت‌های سخنرانی بداهه حرفه ای

دوره غیر حضوری و تصویری مهارت‌های سخنرانی بداهه حرفه ای

  69,000 تومان

غیر حضوری

دوره غیرحضوری و صوتی فتح قله‌های متقاعد سازی

دوره غیرحضوری و صوتی فتح قله‌های متقاعد سازی

  79,000 تومان

فن بیان و صداسازی

فن بیان و صداسازی

  190,000 تومان

فیلم سمینار گفت و گوهای سرنوشت ساز

فیلم سمینار گفت و گوهای سرنوشت ساز

  149,000 تومان   99,000 تومان

غیر حضوری

فیلم سمینار مدیریت زمان، انرژی و تمرکز

فیلم سمینار مدیریت زمان، انرژی و تمرکز

  34,000 تومان

صفحه 1 از 3