صحبت در جمع-بیشتر از یک نفر

شهامت

اعتماد به نفس، رفع خجولی و کم حرفی

صحبت در جمع

شهامت: اعتماد به نفس ، رفع خجولی و کم حرفی

شهامت: اعتماد به نفس ، رفع خجولی و کم حرفی

  1,522,000 تومان   290,000 تومان

شروع، پایان و پیکربندی سخنرانی

شروع، پایان و پیکربندی سخنرانی

  69,000 تومان

صفحه 1 از 7