دوره جامع حضوری فن بیان و سخنرانی شیراز-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

دوره جامع حضوری فن بیان و سخنرانی شیراز

دوره جامع حضوری فن بیان و سخنرانی شیراز

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود