دوره بلند مدت بیشتر از یک نفر-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

دوره بلند مدت بیشتر از یک نفر

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود