جلسه خصوصی و مشاوره سخنرانی و فن بیان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

جلسه خصوصی و مشاوره سخنرانی و فن بیان

جلسه خصوصی و مشاوره سخنرانی و فن بیان دیگر ارائه نمی شود

برای کسب اطلاعات بیشتر از دوره های سخنرانی و فن بیان کلیک نمایید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود