توسعه فردی-بیشتر از یک نفر

شهامت

اعتماد به نفس، رفع خجولی و کم حرفی

توسعه فردی

شهامت: اعتماد به نفس ، رفع خجولی و کم حرفی

شهامت: اعتماد به نفس ، رفع خجولی و کم حرفی

  1,522,000 تومان   290,000 تومان

انعطاف پذیری عصبی در زندگی و کار

انعطاف پذیری عصبی در زندگی و کار

  140,000 تومان   69,000 تومان

فن بیان و صداسازی

فن بیان و صداسازی

  190,000 تومان

صفحه 1 از 8