سمینار حل تعارض-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سمینار حل تعارض

این سمینار در 28 شهریور 96 برگزار شد

برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه فیلم آن، کلیک نمایید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود