بلیط نوشته-بیشتر از یک نفر

بلیط نوشته


بلیط نوشته ها مربوط به لحظاتی می شوند که استاد بهرام پور در فرودگاه منتظر پرواز بوده و از این فرصت برای آموزش استفاده می کند، در زیر بلیط نوشته های زیادی را داریم که توسط استاد بهرام پور برای آموزش این لحظات استفاده سده است

صفحه 2 از 1