بلیط نوشته-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

بلیط نوشته


بلیط نوشته ها مربوط به لحظاتی می شوند که استاد بهرام پور در فرودگاه منتظر پرواز بوده و از این فرصت برای آموزش استفاده می کند، در زیر بلیط نوشته های زیادی را داریم که توسط استاد بهرام پور برای آموزش این لحظات استفاده سده است