برنامه کوچینگ اجرایی ویژه مدرسه استادی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

برنامه کوچینگ اجرایی ویژه مدرسه استادی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود